Cum sa iei gratis banii europenilor

In luna mai a acestui an vor putea fi depuse primele proiecte care pot fi realizate de firme si de autoritatile locale cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile postaderare.
Acum, Uniunea ofera bani pentru dezvoltarea de afaceri, dezvoltarea IMM, sprijin pentru start-up, dezvoltarea tehnicilor de management si marketing.
Un lucru important, mult asteptat de firme, este finantarea investitiilor in infrastructura de productie. Totodata, se va finanta dezvoltarea resurselor umane. Nu in ultimul rind, vor veni bani pentru protectia mediului,pentru proiecte in turism si pentru dezvoltarea serviciilor.

Obtinerea finantarii
Procedura de aprobare a unui proiect dureaza minimum 60 de zile, insa orice cheltuiala facuta incepind cu 1 ianuarie 2007 este decontabila, in cazul in care proiectul este aprobat. In general, aceste cheltuieli sint reprezentate in studiul de fezabilitate obligatoriu.

Pe principiul rambursarii
Finantarile sint nerambursabile. Totusi, va fi nevoie de o contributie proprie a solicitantului de circa 20-30% din valoarea totala a proiectului. Spre deosebire de PHARE si de ISPA, Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii, asa cum s-a intimplat in cadrul programului SAPARD. Beneficiarii finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau de servicii din fonduri proprii, iar ulterior, pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata, se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

Activitati eligibile
Unele fonduri se dau pentru sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale. Un scop al UE este sprijinirea financiara a companiilor pentru a face investitii in metode moderne de realizare a afacerilor. Ministerul Integrarii a publicat, la sfirsitul anului trecut, o lista de activitati eligibile indicative cum ar fi:
* Achizitia de metode moderne de productie, procesare si de comercializare
* Achizitia de echipamente cu scopul imbunatatirii procesului de productie
* Investitii in sisteme IT (programe si echipamente)
* Aplicarea inovarii si tehnologiilor in activitatile curente ale intreprinderii
* Diversificarea serviciilor de consultanta oferite catre companii (de exemplu, marketing, managementul de proiect, finante, promovare sau e-business). De asemenea, exista activitati eligibile legate de crearea si imbunatatirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, parcuri stiintifice si tehnologice).
Potrivit Ministerului Integrarii, acestea sint:
* construirea, expansiunea si/sau renovarea constructiilor
* reabilitarea/dezvoltarea retelelor interne de strazi
* crearea/dezvoltarea retelelor de utilitati
* infrastructura pentru tehnologii informationale
* achizitii de echipamente moderne si de noi tehnologii
* promovarea utilizarii tehnologiilor TIC.

O activitate eligibila distincta este reabilitarea siturilor industriale. Fondurile vizeaza zonele industriale abandonate, degradate sau insuficient utilizate, incluse anterior in programe de reducere a poluarii mediului. In acest scop sint eligibile actiuni de tipul reciclarii deseurilor, reabilitarii infrastructurii (drumuri de acces, retea stradala interna, conectarea la utilitati, reabilitare cladiri). Scopul acestor actiuni de reabilitare a siturilor industriale consta in includerea acestora in circuitul economic, iar beneficiarii pot fi mai degraba autoritatile locale.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca proiectul
Proiectul trebuie sa se incadreze in anumite reguli care tin de politicile europene:
* trebuie dezvoltat si implementat in Romania;
* se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Complement, pentru fiecare domeniu major de interventie.
* se adreseaza unei zone sau unui grup-tinta, asa cum este prezentat in Programul Complement sau in Ghidul Solicitantului;
* durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in „cererea de proiecte“;
* respecta politicile si normele comunitare si nationale in ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, de dezvoltare durabila.

Pasi in procesul de obtinere a finantarii
Ministerul Finantelor Publice a publicat etapele prin care trece proiectul pina la aprobare.
* Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaza cererea de finantare si anexele solicitate de Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de finantare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
* Pasul 2: Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar / Autoritatii de Management.
* Pasul 3: Se cerceteaza conformitatea administrativa a cererii de finantare, in concordanta cu procedurile interne ale fiecarei autoritati de management.
* Pasul 4: Dupa verificarea conformitatii administrative urmeaza verificarea eligibilitatii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sint prezentate in Programul Complement si trebuie aprobate de catre Comitetul de Monitorizare.
* Pasul 5: Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
* Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
* Pasul 7: Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare.

Ce acte iti trebuie ca sa depui un proiect
Documentele necesare depind de tipul de proiect. Siteul Euractiv le-a publicat pe toate dupa o analiza a indicatiilor oferite de Ministerul Finantelor:
* Analiza economico-financiara
* Analiza de risc
* Studiul de fezabilitate
* Proiectul tehnic
* Autorizatia de constructie
* Aviz de mediu
* Evaluarea strategica de mediu
* Documente de confirmare a cofinantarii
* Detalii privind contributia in natura
* Titlul de proprietate/act de concesiune
* Documente contabile ale firmei
* Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si cel al persoanei responsabile de proiect
* Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obtinuta de la Administratia Financiara).

Derularea proiectelor
Dupa aprobarea proiectelor si semnarea contractelor de finantare, beneficiarii vor incepe implementarea proiectelor. In derularea acestora, beneficiarii sint responsabili de aplicarea si de respectarea procedurilor de achizitii publice, a prevederilor contractuale, a legislatiei romane in vigoare si a regulilor comunitare in implementarea proiectelor. Beneficiarii vor efectua cheltuieli in conformitate cu activitatile si conditiile prevazute in contractul de finantare si, periodic, vor solicita rambursarea sumelor reprezentind aceste cheltuieli eligibile, in conformitate cu termenele si conditiile stabilite in contractul de finantare.

Certificarea si efectuarea platilor
In vederea obtinerii platilor intermediare/finale, beneficiarii vor intocmi si vor depune la organismele intermediare (OI) cererile de rambursare, insotite de documentele justificative (copiile facturilor, copiile documentelor care atesta plata – ex. ordine de plata, extrase de cont, copie dupa Garantia de buna executie pentru servicii, copie dupa Garantia de buna executie pentru lucrari, copii ale proceselor-verbale pe faze determinante, copii dupa devizele financiare pentru servicii, copii ale certificatelor de origine, declaratia privind veniturile nete din proiect, documente ce atesta daca beneficiarul este platitor de TVA, alte documente relevante). Dupa primirea solicitarilor de rambursare, OI inregistreaza cererea de rambursare in Registrul de corespondenta si efectueaza apoi verificarea administrativa a acesteia. OI va verifica modul in care s-au respectat procedurile de achizitii publice si toate documentele care stau la baza solicitarilor de rambursare.
Organismul Intermediar are, de asemenea, obligatia de a efectua cel putin o misiune de verificare la fata locului pe durata de implementare a proiectului. Misiunile de control efectuate de catre Organismul Intermediar la locul de implementare a proiectului au ca obiectiv verificarea existentei produselor si serviciilor cofinantate si a realitatii cheltuielilor solicitate de catre beneficiar, indeplinirea obiectivelor proiectului, precum si respectarea prevederilor comunitare si nationale in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, achizitiile publice, ajutorul de stat, publicitatea, protectia mediului si egalitatea de sanse. Organismul Intermediar are, de asemenea, obligatia de a verifica mentinerea la nivelul beneficiarilor sau al altor organisme implicate in implementarea proiectelor a unei evidente contabile separate sau a unui sistem de codificare adecvat pentru toate tranzactiile efectuate in legatura cu implementarea proiectului.
Verificarile efectuate de catre Organismul Intermediar vor acoperi toate aspectele de natura financiara, tehnica si administrativa, astfel incit sa se poata ajunge la o concluzie privind eficienta si eficacitatea utilizarii fondurilor, corectitudinea rapoartelor intocmite de catre beneficiari, respectarea prevederilor legislatiei comunitare si nationale.

Verificarea cererii de rambursare
Verificarea conformitatii documentelor presupune realizarea unei verificari administrative a documentelor-suport din cadrul cererii de rambursare. Verificarea continutului documentelor presupune efectuarea unui control amanuntit al facturilor si al documentelor care atesta efectuarea platii.
Concluzia finala va include valoarea autorizata la plata de OI dupa efectuarea verificarii. Dupa finalizarea verificarii cererii de rambursare, OI o va transmite la Autoritatea de Management. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) va solicita fondurile din contributia UE si din contributia de la bugetul de stat de la Autoritatea de Certificare. In acest sens va transmite Autoritatii de Certificare o declaratie agregata de cheltuieli.
Autoritatea de Certificare va verifica si va certifica cererile de rambursare primite de la Autoritatea de Management si va transmite sumele solicitate catre AM. Platile se vor efectua de catre AM direct catre beneficiari, in momentul in care in conturile Autoritatii de Management au intrat fondurile aferente din contributia UE si din contributia de la bugetul de stat.

„Pachetele“ de bani
Sint trei tipuri de fonduri prin care vin banii europeni, cel mai important pentru firmele private fiind cel de dezvoltare. Domeniile si activitatile finantate prin fonduri structurale variaza de la investitii in productie pina la servicii sociale.
* Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este fondul structural prin care se finanteaza investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii.
* Fondul Social European (FSE) este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si de dezvoltare a resurselor umane.
* Fondul de coeziune este instrumentul structural care finanteaza proiecte specifice privind infrastructura de mediu si de transport.
Institutiile responsabile cu gestionarea si implementarea programelor operationale
Principalele organisme implicate in gestionarea si implementarea POR sint:
* Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR), constituita in structura Ministerului Integrarii Europene, avind responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestui program.
* Organismele Intermediare (OI) pentru Programul Operational Regional, desemnate la nivelul celor opt Agentii de Dezvoltare Regionala. Acestea au responsabilitatea indeplinirii atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management.
* Comitetul de Monitorizare, constituit la nivel national pentru fiecare program operational si care are rolul de a asigura eficacitatea si calitatea implementarii programului.
* Comitetele Regionale de Evaluare Strategica (CRES), care sint organisme constituite pe principii parteneriale, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare. Rolul acestor organisme este de a evalua proiectele din punct de vedere strategic pentru a asigura concordanta cu obiectivele strategiei nationale de dezvoltare regionala, ale Programului Operational Regional si cu prioritatile de dezvoltare a regiunilor.  Comitetele Regionale de Evaluare Strategica asigura, de asemenea, corelarea, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, a proiectelor finantate din Programul Operational Regional cu cele finantate prin Programele Operationale Sectoriale, cu Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si cu Obiectivele Cooperarii Teritoriale Europene.
* Autoritatea de Certificare, constituita in structura Ministerului Finantelor Publice.

Importanta studiului de fezabilitate
Este indicat ca studiul de fezabilitate sa fie primul pas in cererea de finantare a unui proiect. ADR analizeaza si evalueaza proiectul si, daca il aproba, va solicita proiectul tehnic. Solicitantul are la dispozitie 5-6 luni pentru depunerea acestuia. Odata verificata concordanta cu studiul de fezabilitate si cu emiterea unei opinii tehnice, Agentia de Dezvoltare Regionala da avizul favorabil finantarii proiectului si cere de la Autoritatea de Management decizia de incheiere a contractului cu beneficiarul. Inainte de a da aceasta decizie, Autoritatea de Management isi trimite expertii pe teren, pentru a studia oportunitatea proiectului propus.

Pregatirea pentru momentul zero din luna mai
Desi finantarile nu vor fi disponibile pentru toate domeniile de activitate, companiile eligibile trebuie sa se pregateasca temeinic daca vor sa beneficieze de banii europeni.
Gabriel Friptu (foto), director general, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, practic omul care are grija de fondurile comunitare postaderare, sfatuieste firmele sa-si gaseasca din timp resursele financiare pentru a putea beneficia de o cofinantare si, nu in ultimul rind, sa se informeze in privinta domeniilor in care se pot accesa fondurile structurale si de coeziune.
„O firma trebuie in primul rind sa-si defineasca propriul plan de dezvoltare a afacerii pe termen mediu. In baza acestui plan, isi poate identifica proiectele concrete (inclusiv obiectivul de realizat, bugetul necesar si durata estimata). In scopul identificarii posibilelor surse de finantare a acestor proiecte (resurse proprii, credite, fonduri structurale), firmele trebuie sa se informeze in privinta domeniilor in care se pot accesa fondurile structurale si de coeziune. Trebuie amintit ca prin instrumentele structurale nu se finanteaza toate domeniile de activitate. In functie de domeniul de finantare ales, se va identifica documentul sub care poate fi obtinuta finantarea, mai exact Programul Operational, iar in cadrul acestuia, care sint tipurile de proiecte finantabile si liniile de finantare disponibile, precum si institutia responsabila la care se pot depune solicitarile de finantare. Dupa identificarea institutiei responsabile in implementarea programului operational si a tipului de proiect pentru care se doreste finantarea, beneficiarii trebuie sa consulte ghidurile si manualele elaborate de institutia responsabila, care contin instructiuni si recomandari privind conditiile si termenele de elaborare, depunere si evaluare a cererilor de finantare, inclusiv formatele standard pentru cererea de finantare, criterii de eligibilitate si evaluare, cotele de cofinantare din surse proprii, legislatia relevanta. Orice clarificare poate fi solicitata, conform ghidului, autoritatii competente. Totodata, pina la depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa pregateasca studiile/documentele solicitate conform legislatiei nationale in vigoare (ca, de exemplu, studiu de fezabilitate, avize, permise si autorizatii, in functie de tipul investitiei, de autorizatia de constructie etc.). Apoi documente care dovedesc ca solicitantul este proprietar al infrastructurii si/sau terenului pe care se realizeaza investitia. Sa-si asigure resursele necesare contributiei proprii ce-i revine din costul eligibil total al proiectului. Si, nu in ultimul rind, sa-si asigure resursele umane necesare gestionarii proiectului in conditii optime.
In Ghidul solicitantului sint prezentate toate informatiile necesare unui solicitant sa pregateasca documentatia necesara accesarii fondurilor, inclusiv formatele standard pentru cererea de finantare, criterii de eligibilitate si de evaluare, legislatia relevanta etc. De asemenea, in ghid sint prezentati pasii procedurali pe care un proiect ii parcurge in procesul de evaluare, pina la decizia de finantare a acestuia.

Sursa: Cotidianul

 

 

inapoi la noutatile despre Uniunea Europeana »