Fondul European pentru agricultura si dezvoltare rurala

Politica Agricola Comuna, pe care si tara noastra urmeaza odata cu integrarea in Uniunea Europeana consta intr-o serie de masuri, majoritatea legate de dezvoltarea rurala.
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un fond european postaderare, spre deosebire de Programul SAPARD care este un fond european de preaderare. Romania va primi numai anul acesta aproape un miliard de euro pentru agricultura. Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile.

Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finantarea masurilor de marketing si FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) pentru finantarea programelor de dezvoltare rurala. In anul 2004, Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. Acest fond va inlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare in Pescuit care acopera anii 2000 – 2006.

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27 februarie 2006 a fost infiintata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Noua structura, pe lânga derularea Programului SAPARD, va asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si a Fondului European pentru Pescuit (FEP).

Modul in care aceste fonduri vor finanta concret investitiile este dat de catre Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, document aflat in stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. In acest moment, in urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru directii prioritare pentru finantare prin FEADR.
- Astfel, se va urmari restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor tine cont de imbunatatirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor de mediu.
- O componenta asupra careia Uniunea Europeana pune accent este cea de biodiversitate si conservare a naturii, care se va materializa prin sprijinirea conservarii si dezvoltarii padurii, asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului si dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole si forestiere.
- Nu vor fi uitate mult asteptatele investitii in dezvoltarea infrastructurii si serviciilor rurale, o mai mare importanta acordata multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, dar si conservarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural si arhitectural.
- O a patra directie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit are responsabilitatea implementarii financiare si / sau tehnice a masurilor cuprinse in AXA I si Axa III. Aceste axe sunt definite cu claritate in Ordinul nr. 243 din 14 aprilie 2006.

Iata masurile cuprinse in toate cele patru axe:

AXA PRIORITARA I - Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol si silvic (45% din totalul fondurilor alocate)
1. Actiuni de pregatire profesionala si informare, incluzând difuzarea de cunostinte stiintifice si practici inovatoare persoanelor angrenate in sectoarele agricol, alimentar si silvic.
2. Stabilirea tinerilor fermieri in mediul rural.
3. Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli.
4. Utilizarea serviciilor de consultanta de catre fermieri si detinatorii de paduri.
5. Modernizarea exploatatiilor agricole.
6. Cresterea valorii economice a padurilor.
7. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice.
8. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.
9. Sprijinirea exploatatiilor agricole de semisubzistenta.
10. Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori.

AXA PRIORITARA II-Imbunatatirea mediului si a peisajului

1. Investitii nonproductive in domeniul agricol si silvic.
2. Prima infiintare a sistemelor agroforestiere pe terenurile agricole.

AXA PRIORITARA III– Calitatea vietii in spatiul rural si diversificarea economiei rurale
1. Diversificarea activitatilor nonagricole.
2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor cu scopul de a promova spiritul intreprinzator.
3. Incurajarea activitatilor turistice.
4. Servicii de baza pentru economia si populatia rurala.
5. Renovarea si dezvoltarea satelor.
6. Conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale.
7. Pregatire si informare.
8. Animare si dobandire de aptitudini profesionale.

AXA PRIORITARA IV - LEADER
In ceea ce priveste Fondul European pentru Pescuit, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit i-a fost atribuita functia de plata si, in conditiile delegarii in baza unui acord interinstitutional, si functia de implementare aferenta acestui fond.
Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si imbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura.

Sprijinul acordat prin FEP poate fi directionat pe cinci prioritati, dintre care mentionam reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultura, dar si dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier. Fondul European pentru Pescuit (FEP) este propus de catre Comisia Europeana drept un instrument nou de programe pentru pescuit, in cadrul perspectivei financiare a Uniunii Europene 2007-2013. FEP inlocuieste actualul Instrument Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP)care este in vigoare pentru perioada 2000-2006. Aceasta propunere vizeaza modificarea Regulamentului CE nr 1263/1999 a Consiliului din 21 iunie 1999, referitoare la instrumental financiar de orientare a pescuitului si a Regulamentului nr 2792/1999 a Consiliului din 17 decembrie 1999 care defineste modalitatile si conditiile pentru actiunile structurale ale Comunitatii in sectorul de pescuit. FEP la fel ca si instrumentul precedent, are la baza Politica Comuna pentru Pescuit (PCP). Printre altele, FEP va contribui la implementarea achimbarilor aduse PCP de la ultima reforma, din 2002. Avand in vedere evolutia sectorului si ultima extindere a Uniunii Europene, FEP va ajuta efectuarea unui pescuit durabil si diversificarea activitatilor economice in zonele de pescuit.

Pentru a asigura realizarea PCP, FEP poate acorda un sprijin financiar pentru atingerea obiectivelor economice, de mediu si sociale, in vederea:
- asigurarii perenitatii activitatii de pescuit si de exploatare durabila a resurselor halieutice;
- reducerii presiunii stocurilor echilibrand capacitatea flotei comunitare in raport cu resursele marine disponibile;
- intaririi dezvoltarii intreprinderilor viabile economic in sectorul de pescuit si dezvoltarea structurilor de exploatare a resurselor mult mai competitive;
- favorizarii conservarii si protectiei mediului si resurselor marine;
- incurajarii dezvoltarii durabile in zonele costiere, maritime, si lacustre unde desfasoara activitati de pescuit si acvacultura si ameliorarii conditiilor de munca in aceste zone;
- valorificarea resurselor umane si promovarea egalitatii intre barbati si femei, care isi desfasoara activitatea in sectorul de pescuit;

Unul dintre obiectivele principale ale FEP este simplificarea alocarii si gestionarii fondurilor. Responsabilitatile Comisiei si a Statelor Membre vor fi precizate pe baza principiului subsidiaritatii. Dupa discutii cu partenerii implicate, Statele Membre vor elabora un plan strategic national care indica obiectivele specifice si prioritatile nationale pentru implementare PCP. Actiunile sustinute prin FEP, in conformitate cu orientarile strategice ale Comunitatii oentru dezvoltare PCP, vor servi drept cadru de referinta pentru programarea. Acest plan strategic, care cuprinde interventiile, participarea financiara a FEP si a altor resurse, va servi ca baza pentru stabilirea programelor operationale.

Consiliul stabileste orientarile strategice pentru dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si a zonelor costiere in vederea definirii prioritatilor de interventie pentru perioada de programare 2007-2013. Orientarile strategice vor fi adoptate prin procedura prevazuta la art.37 din Tratatul instituind Comunitatile Europene, cel tarziu 3 luni dupa intrarea in vigoare a reguloamentului propus.
Programul financiar IFOP prevede pentru perioada 2000-2006 finantarea a maximum 3,7 miliarde euro pentru UE-15 si cele 10 state care au devenit member in mai 2004. Noul instrument financiar FEP propune o alocare financiara de 4,963 miliarde euro pentru Europa largita la 27 state membre.
Fondurile europene pentru agricultura nu vor fi distribuite catre Romania mai devreme de luna septembrie datorita faptului ca agentiile de plati care vor distribui banii nu sunt inca pregatite, desi una ditre conditiile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a fost ca acestea sa functioneze. De asemenea, Planul National de Dezvoltare Rurala care trebuie aprobat de Bruxelles va fi prezentat abia peste o luna sau doua.

Totusi speranta moare ultima.